TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

L’advocacia exigeix al ministeri de Justícia la millora de les indemnitzacions del Torn d’ofici

El Consell General de l’Advocacia Espanyola i els col·legis d’advocats (entre ells l’ICAIB) varen fer públic el passat 17 d’abril de 2018, en el qual aquestes corporacions exigeixen al ministeri de Justícia la millora de les indemnitzacions que perceben els advocats adscrits al Torn d’Ofici. Al parer de l’advocacia, l’actual retribució del Torn d’Ofici -en determinades comunitats autònomes i, sobretot …

Leer más

Moment de la meritació de la indemnització del torn d’ofici

Els advocats i procuradors meriten la indemnització corresponent a la seva actuació en el torn d’ofici d’acord amb els percentatges i els moments següents: 1. El 70 %: a) En processos civils, inclosos els de família, en presentar la còpia de la providència d’admissió de demanda o tenint per formulada la contestació d’aquesta. b) En apel·lacions civils, en presentar la …

Leer más

Recursos d’insostenibilitat

Quan en un procés el lletrat consideri insostenible la pretensió que es vol fer valer, ha de comunicar-ho a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta en els 15 dies següents d’haver estat designat i ha d’exposar els motius jurídics en què fonamenta la seva decisió, tal com estableix l’article 32 de la Llei 1/96. En canvi, quan l’advocat designat per a …

Leer más

Guàrdies.- Telèfon d’incidències en horari no laboral

Es recorda als lletrats de guàrdia que tenen al seu abast un telèfon d’incidències en horari no laboral (648113357) per a resolución i/o comunicació de qüestions urgents. En cas de consultes o comunicacions no urgents, es prega als professionals de guardia que en aquests supòsits es comuniquin amb l’ICAIB dins de l’horari col·legial.

Leer más

Centraleta de guàrdies.- Telefonades directes dels jutjats o de les FyCSE

Recordem als lletrats que la centraleta de guàrdies, a més de notificar i distribuir les assistències lletrades a les persones detingudes, disposa d'una funcionalitat que permet al personal dels jutjats o de les forces i cossos de seguretat de l'Estat telefonar directament a un lletra determinat per tractar sobre qualque assumpte concret de l'assistència feta durant una de les seves …

Leer más

ALD a estranger per Torn Penal General

S'informa als lletrats que, en el cas de realitzar una assistència a un estranger davant Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat pel Torn d'Penal General, en el supòsit d'un posterior trasllat de l'estranger als jutjats per demanar autorització judicial d'ingrés en centre d'internament d'estrangers, ha de ser assistit pel mateix lletrat que el va atendre a policia. Per tant, …

Leer más

Justificació de sobreseïments a través de SIGA

Des del dia 1 de febrer de 2018, el programa SIGA incorpa una nova casulla a fi que els col·legiats puguin justificat els sobreseïments per Internet. Als efectes de facilitar la justificació dels assumptes assignats pel torn d'ofici en el cas de finalització d'aquest amb sobreseïment, es recorda que: Barem: 1.- SP lliure: 100% 2.- SP Provisional: 70%, sempre que …

Leer más

TO i ALD.- Actuació davant procediments de delictes lleus

Informam que en relació als procediments de delicte lleu el lletrat ha d’actuar de la manera següent: Si el dia de la guàrdia assisteix a la seu policial en un procediment com a delicte lleu, sempre en el cas en què hi hagi una persona investigada o detinguda, haurà d’assistir-la estant aquesta assistència coberta per l’import del dia de guàrdia. …

Leer más

Lletrats d’alta en més d’un partit judicial

Recordam als col·legiats que les directrius del torn d’ofici estableixen que els lletrats tenen l’obligació d’atendre els seus clients d’ofici en el partit judicial del qual procedeix la designació.

Leer más

Justificació de les interlocutòries d’arxivament

Recordam als col·legiats que els assumptes que es tanquen amb una interlocutòria d’arxivament no es justifiquen si no s’han fet actuacions posteriors a l’assistència lletrada al detingut; en canvi, sí que es justifica el 70% en el cas que s’hagin duit a terme aquestes actuacions posteriors.

Leer más

Compareixença per a ordres de protecció

Recordam als col·legiats que, d’acord amb el Reial decret 1544/2055, en les compareixences per ordres de protecció només són abonables les que s’inclouen en l’article 544 de la LeCrim.

Leer más

Inca.- Torn d'Ofici i ALD

Recordam que el servei de l'Assistència Lletrada al Detingut de Penal General a Inca inclou actuacions del torn de Menors i del d'Estrangeria, en no haver torns específics en aquest partit judicial.

Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org