TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

20/12/2018.- Nova reunió informativa sobre els serveis del Torn d'Ofici i ALD

Dins del compromís de la Junta de Govern de mantenir un contacte periòdic de caràcter informatiu amb els lletrats i les lletrades adscrits al Torn d'Ofici i a l'Assistència Lletrada al Detingut, es convoca els col·legiats a la pròxima reunió, prevista per al dia 20 de desembre , a les 16:00 hores, a l'ICAIB Palma, amb videoconferència a les seus …
Leer más

Recordatori sobre els pagaments del TO del darrer trimestre de 2018

Recordam als col·legiats que, tal com s'ha informat en diferents reunions informatives i per circular, i tot i que el compromís dels poders públics és el pagament mensual, la Disposició transitòria segona del Reial Decret 72/2018, de 19 de febrer, preveu que el pagament de les subvencions corresponents al darrer trimestre de l'any 2018 pel que fa a l'assistència jurídica …
Leer más

TurnoMedia Balears: mediació específica per al torn d'ofici

Recordam als col·legiats adscrits al torn d'ofici que, en cas que rebin alguna queixa per part del justiciable, l'ICAIB posa a la seva disposició, de forma totalment gratuïta, el servei de TurnoMedia Balears, mitjançant el qual s'ofereix una oportunitat de resoldre les discrepàncies d'una forma directa, àgil i ràpida, amb la intervenció d'un mediador professional pertanyent al registre de la …
Leer más

Justificació de sobreseïments a través de SIGA

Des del dia 1 de febrer de 2018, el programa SIGA incorpa una nova casulla a fi que els col·legiats puguin justificat els sobreseïments per Internet. Als efectes de facilitar la justificació dels assumptes assignats pel torn d'ofici en el cas de finalització d'aquest amb sobreseïment, es recorda que: Barem: 1.- SP lliure: 100% 2.- SP Provisional: 70%, sempre que …
Leer más

Moment de la meritació de la indemnització del torn d’ofici

Els advocats i procuradors meriten la indemnització corresponent a la seva actuació en el torn d’ofici d’acord amb els percentatges i els moments següents: 1. El 70 %: a) En processos civils, inclosos els de família, en presentar la còpia de la providència d’admissió de demanda o tenint per formulada la contestació d’aquesta. b) En apel·lacions civils, en presentar la …
Leer más

Informació sobre l'elaboració del calendari de guàrdies ALD del primer trimestre de 2019

S'informa als professionals donats d'alta al servei de guàrdies d'ALD que l'ICAIB ha reiterat, una vegada més i com ha fet des de l’any 2009, la sol·licitud per a incrementar els nombre de lletrats per dia de guàrdia, petició que ha estat acceptada pel Consell General de l'Advocacia Espanyola i que està pendent de la seva aprovació definitiva pel ministeri …
Leer más

TO i ALD.- Actuació davant procediments de delictes lleus

Informam que en relació als procediments de delicte lleu el lletrat ha d’actuar de la manera següent: Si el dia de la guàrdia assisteix a la seu policial en un procediment com a delicte lleu, sempre en el cas en què hi hagi una persona investigada o detinguda, haurà d’assistir-la estant aquesta assistència coberta per l’import del dia de guàrdia. …
Leer más

Facturació del Torn d'Ofici i ALD de gener a octubre 2018

Davant les consultes rebudes a l'ICAIB en relació a les factures que figuren en SIGA, a la fitxa personal de cada col·legiat adscrit al Torn d'Ofici i ALD, s'informa que una d’elles és la corresponent a la quantitat ja abonada, mentre que l'altra correspon a la quantitat que ha de percebre cada lletrat per l'actualització de barems recentment aprovada pel …
Leer más

Assistència en judici ràpid

Es recorda als lletrats que estan d'alta en el Torn de judicis ràpids que estan obligats a realitzar l'assistència també en els casos en els quals algun representant de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat els avisi a través de la centraleta per a assistir en judici ràpid.
Leer más

Substitucions i permutes de guàrdies en el Torn d'ALD de Penal General, Menors, DUD, Estrangeria i VD i consulta del calendari

S'informa que en el cas en què els lletrats no puguin assistir a una guàrdia, poden fer dues coses: Demanar una substitució a l'ICAIB (guardias@icaib.org), per a la qual cosa el Col·legi utilitzarà la llista dels lletrats que lliure i voluntàriament s'han inscrit per fer substitucions. També poden sol·licitar una permuta del dia de guàrdia amb un altre company del …
Leer más

Guàrdies.- Telèfon d’incidències en horari no laboral

Es recorda als lletrats de guàrdia que tenen al seu abast un telèfon d’incidències en horari no laboral (648113357) per a resolución i/o comunicació de qüestions urgents. En cas de consultes o comunicacions no urgents, es prega als professionals de guardia que en aquests supòsits es comuniquin amb l’ICAIB dins de l’horari col·legial.
Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org