TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

TO i ALD.- Pagament dels assumptes del tercer trimestre de 2017

L’ICAIB ha ordenat en data 5 de gener el pagament d’assumptes del Torn d’Ofici i de l’Assistència Lletrada al Detingut corresponents al tercer trimestre de 2017, que es farà efectiu en els pròxims dies. L’ordre de pagament es fa de forma immediata a la recepció de la transferència corresponent per part del Ministeri de Justícia, que és l’organisme encarregat d’abonar …

Llegir més

Guàrdies d'ALD, VG, DUD, Menors i Estrangeria

Recordam que les lletrats de guàrdia han d'estar localitzables, disponibles o trobar-se físicament en el partit judicial on s'estigui fent la guàrdia durant les 24 hores del servei (de 9:00 h a 9:00 h. de l'endemà), excepte causa justificada.

Llegir més

Concessió de vènia a lletrat particular

En els casos de concessió de la vènia a un lletrat particular d'un assumpte en el qual hi ha designació d'ofici, és recomanable comunicar aquesta concessió al departament del Torn d'Ofici, per tal de de deixar sense efecte la designació.

Llegir més

Forma de justificacíó dels sobreseïments

Als efectes de facilitar la justificació dels assumptes assignats pel torn d'ofici en el cas de finalització d'aquest amb sobreseïment, es recorda que: Barem: 1.- SP lliure: 100% 2.- SP Provisional: 70%, sempre que es justifiqui actuació del lletrat, posteriorment a la guàrdia. El 70% del barem en les Diligències prèvies tindrà lloc amb l'escrit de defensa o l'actuació del …

Llegir més

Dades econòmiques a les sol·licituds de Justícia Gratuïta

A fi de facilitar la tramitació de la justícia gratuïta en els assumptes d'ofici, és es necessari afegir les dades econòmiques a l'apartat habilitat a tal efecte dins la sol·licitud.

Llegir més

Informació sobre la centraleta de guàrdies

En els supòsits en què els lletrats rebin diverses telefonades a la vegada des de la centraleta de guàrdies, i a excepció de les guàrdies unipersonals (Estrangeria Palma, Judicis Ràpids Inca, Manacor, Ciutadella i Maó, Violència de Gènere Inca, Manacor, Eivissa, Ciutadella i Maó, i Penal General Ciutadella i Maó), s’aconsella procedir de la manera següent: En cas que el …

Llegir més
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2017 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 E-Mail:info@icaib.org