Des de l’AEAT informen que, en l’àmbit del Registre d’Apoderaments, s’ha creat un nou tràmit per facilitar l’apoderament per via electrònica, en especial per a aquells casos “en què el poderdant no pugui apoderar per Internet i el tràmit es vulgui fer per via electrònica, sense necessitat d’anar a l’oficina”.

D’aquesta manera, a partir d’ara es podrà donar d’alta un apoderament, sense intervenció del poderdant, quan es presenti la documentació via registre (amb cl@ve o certificat). Aquest tràmit no està pensat per al seu ús pel poderdant, “sinó que serà d’utilitat, per exemple, per a aquells casos en què aquest no tingui identificació electrònica i l’apoderat aporti tota la documentació requerida per donar d’alta l’apoderament”.

L’enllaç a el nou tràmit és:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Apoderamiento/Apoderamiento_par_____s_y_actuaciones_en_materia_tributaria_por_Internet/Tramites/Solicitud_de_alta_de_poder_mediante_documento_publico_o_documento_privado/Solicitud_de_alta_de_poder_mediante_documento_publico_o_documento_privado.shtml