Els col·legiats assistents a la Junta General de dia 19 de desembre aprovaren per unanimitat el pressupost de l’ICAIB per a l’exercici 2020 que, pel que fa a l’activitat estrictament col·legial, preveu uns ingressos de 2.690.450,00 euros i unes despeses de 2.613.831,60 euros.

El degà i la tresorera de l’ICAIB explicaren les principals novetats pressupostàries, entre les quals cal remarcar, d’una banda, l’increment de l’aportació a la Fundació de l’ICAIB, a través de la qual es materialitza l’objectiu col·legial d’oferir als col·legiats un programa formatiu ampli, variat i de gran qualitat; i el fet que per setè any consecutiu es mantinguin congelats els imports de les quotes col·legials corrents, tot i l’augment previst en les inversions, per exemple, de caràcter tecnològic.

S’ha d’esmentar, així mateix, la proposta ratificada d’augmentar al 0,8 per cent dels ingressos nets col·legials l’aportació solidària de l’advocacia balear a diferents programes d’ajuda social que duen a terme a les illes diferents organitzacions de caràcter benèfic.

Destaca també, entre les novetats pressupostàries, l’increment en un 6,42 per cent en la despesa de personal de l’ICAIB com a conseqüència de la necessitat de reforçar la plantilla per cobrir l’important increment de la càrrega de treball registrat, fonamentalment, en els departaments de torn d’ofici i de secretaria, ja sigui com a conseqüència de la posada en marxa de nous serveis destinats als col·legiats o de les gestions dels pagaments i justificacions del torn d’ofici que en 2019 han passat a ser mensuals, en comptes de trimestrals.

En despeses figuren també les partides destinades al manteniment i el bon funcionament de totes les seus i instal·lacions col·legials; les relatives a les amortitzacions; les despeses corporatives i els previstos per a ajudes i subvencions corporatives.

En l’apartat d’intermediacions destaca la partida de 5.075.000 euros per pagar als professionals de l’advocacia els serveis relacionats amb l’assistència jurídica gratuïta i amb els serveis d’orientació destinats a la població reclusa i a les persones en situació de dependència.

El pressupost preveu, per la seva banda, unes inversions per import de 147.500 euros.

El detall de totes les partides pressupostàries es poden consultar en els documents adjunts.

Pressupostos
Nota explicativa