Informam els col·legiats que des de l’1 juliol de 2016 fins al 30 de juny de 2017, la quota mensual de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil professional que l’ICAIB té contractada amb Caser, a través de la corredoria Adartia, serà de 15 , 87 euros per col·legiat exercent i / o inscrit.

La pòlissa presenta una àmplia gamma de cobertures, difícilment igualables en el mercat de l’assegurança. Així, a més de la responsabilitat civil derivada de l’exercici professional, preveu altres supòsits com, entre uns ltres, les responsabilitats derivades de l’activitat de mediació i l’Administració concursal.

Cal destacar que la cobertura es manté en 1.100.000 euros per sinistre i assegurat

Més informació

Més informació QR