En la darrera reunió de la Comissió Mixta formada per l’ICAIB i els lletrats de l’Administració de justícia, es va informar que s’estan rebent compareixences electròniques per apoderar procuradors que no estan fetes per la persona interessada mateixa. Per això, i a fi de complir la normativa vigent que obliga el poderdant a ser ell qui atorgui el poder, es recorda als col·legiats que, a més de l’apoderament mitjançant compareixença al jutjat, també tenen al seu abast la possibilitat de donar d’alta apoderaments apud acta les 24 hores dels 365 dies de l’any a través de la seu judicial electrònica (https://sedejudicial.justicia.es) seguint els passos que s’especifiquen en el document que hi ha més avall.

La seu electrònica permet tres classes de poders: general per a plets, especial per a procediments determinats o per a un sol procediment específic.

Per tal d’agilitzar el procés, és important tenir en compte que en la presentació de demandes s’ha d’aportar aquest document a l’inici del procediment.

[url link=”https://www.icaib.org/wp-content/uploads/2019/07/Guia-apud-acta.pdf” title=”Passos per a apoderaments en seu electrònica”]