S’adjunta al final d’aquestes línies informació de la Mutualitat de l’Advocacia en relació a l’obligació que la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021 imposa a les mutualitats de previsió social alternatives a el RETA de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, des de l’1 de març de 2021 i abans del mes natural següent a la situació d’alta o de baixa, una relació dels professionals integrats en les mútues, amb indicació expressa de la data en què va quedar inclòs, quina és la seva activitat professional i, si escau, la data de baixa en la mutualitat per cessament d’activitat.

Aquesta informació ha d’estar plenament actualitzada, de manera que es recomana als mutualistes, especialment als professionals per compte propi amb previsió a càrrec de la Mutualitat com a alternativa al RETA, que actualitzin i/o regularitzin la seva situació actual com més aviat millor.

Per a qualsevol consulta o dubte, poden contactar amb la Mutualitat de l’Advocacia al telèfon 914 35 24 86 o al correu sam@mutualidadabogacia.com.

Més informació