S’informa que a la seu electrònica de l’Agència Tributària s’ha publicat un avís en el qual s’assenyala que el 14 de gener de 2020 deixarà de validar-se en les aplicacions de presentació de declaracions tributàries de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària la modalitat de col·laboració social restringida, únicament es validarà l’anomenada col·laboració social delegada.

La col·laboració social delegada permet gestionar el cens dels empleats (del col·laborador social) que amb els seus certificats d’usuari personals podran presentar declaracions tributàries (i consultar les que hagin presentat prèviament) en l’àmbit de la col·laboració social en l’aplicació dels tributs. Aquest canvi està relacionat amb el fet que els certificats de representant de persona jurídica es poden utilitzar davant qualsevol administració pública que els admeti amb capacitat de representació total, per la qual cosa no té sentit mantenir la col·laboració social restringida en l’àmbit tributari.

Avís de l’AEAT: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/ZC01.shtml