Des de la Subdirecció provincial de Prestacions de la Direcció Provincial del SEPE han sol·licitat a l’ICAIB que es comuniqui els seus avisos respecte de les situacions següents, als efectes d’informació als clients:

SORTIDES A L’ESTRANGER DE PERCEPTORS DE PRESTACIÓ: des de la subdirecció indiquen que han detectat que molts treballadors que perceben prestacions per desocupació per primera vegada ignoren que no poden sortir a l’estranger sense comunicar-ho prèviament al SEPE, sent “indiferent que la prestació derivi de la seva afectació a ERTO o que sigui la prestació extraordinària de l’art.9 de l’RDL 30/2020 “.

Recorden en aquest sentit que si la sortida és igual o inferior a 15 dies no afectarà la seva prestació, tot i que igualment requereix comunicació prèvia, però si, en canvi dura entre 16 i 90 dies es produirà la suspensió, si ho ha comunicat prèviament. Més enllà dels 90 dies es produirà l’extinció de prestacions.

“La comunicació s’ha d’efectuar pel tràmit de PRE SOL·LICITUD indicant la durada de la sortida / estada a l’estranger. A la tornada dels seus viatges, han de sol·licitar la represa de les seves prestacions pel tràmit PRE SOL·LICITUD aportant la documentació justificativa de la durada de la sortida -bitllets de viatge o passaport que justifiqui la durada-“.

SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE DEMANDA D’OCUPACIÓ PER L’USUARI: recorden així mateix que a partir del dia 1 de juny el SOIB deixarà sense efecte la renovació automàtica de la demanda d’ocupació, de manera que seran els usuaris els que, si escau, hauran de renovar-la .

SOL·LICITUDS D’EXCEDÈNCIA / BAIXA VOLUNTÀRIA PER FIXOS DISCONTINUS: finalment, indiquen que algunes empreses estan comunicant al SEPE que quan fan la crida als seus treballadors per a aquesta temporada, alguns presenten sol·licitud d’excedència o de baixa voluntària, que no comuniquen al SEPE i que , per tant, no es reflecteixen en la seva vida laboral “per figurar com a treballadors en període d’inactivitat productiva”. Per això, adverteixen des del SEPE, i atès que en aquests casos – especifiquen- no procedeix que es mantingui la prestació extraordinària de FD, “es poden donar casos en què aquestes persones continuïn percebent la prestació extraordinària de FD”, el que, a la vegada, podria incrementar “la quantia dels cobraments indeguts”.