El Consell de Mallorca ha notificat a l’ICAIB que, en virtut de la modificació parcial del Reglament General de la Llei 2/2014 d’ordenació i ús del sòl per a l’illa de Mallorca, a partir del pròxim 8 de desembre les sol·licituds de cèdula d’ habitabilitat de primera ocupació que es formulin davant el Consell han d’anar acompanyades, a més de de la llicència municipal d’obra i del certificat de final d’obra i habitabilitat dels tècnics directors, la corresponent llicència municipal d’ocupació o de primera utilització o, si escau, un certificat municipal d’innecessarietat d’aquesta llicència.

Comunicació cèdules