En relació als certificats d’estar a l’corrent expedits amb sentit negatiu, i a la forma de procedir per al canvi de sentit immediat, des del Fòrum d’Associacionsi Col·legis de Professionals Tributaris s’informa del següent:

  1. Sense perjudici d’actualitzacions i comprovacions posteriors, el certificat s’ha expedit amb sentit negatiu per mantenir deutes o sancions tributàries en període executiu, no ajornats, fraccionats ni amb la seva execució suspesa, o per tenir pendents d’ingrés multes o responsabilitats civils derivades de delicte contra l’Hisenda Pública declarades per sentència ferma.
  2. El pagament de deutes pendents podrà fer-se per seu electrònica, tenint també a la seva disposició el telèfon 91 553 68 01, en horari de 09:00 a 14:00, de dilluns a divendres, per a dur a terme el pagament o per a qualsevol dubte que aquest pugui generar. Si es fa en seu electrònica o mitjançant el telèfon immediatament es podrà disposar del certificat en sentit positiu.
  3. Igualment es recorda que si s’ha dut a terme el pagament d’alguna dels deutes que encara figuren com a pendents, s’ha d’aportar el justificant de pagament a través de Registre electrònic -o presencial si estigués obert-, fent referencia en el assumte al pagament efectuat i, si escau, al certificat sol·licitat, essen aquesta aportació un requisit fonamental.
  4. Davant d’una incidència en el certificat, s’ha de proposar sempre obligatòriament el pagament en seu, assenyalant que el certificat serà positiu de forma automàtica després del pagament. Es podrà satisfer mitjançant el càrrec en compte o targeta si està disponible per seu electrònica, o mitjançant el telèfon 91 553 68 01, en horari de 09:00 a 14:00, de dilluns a divendres.