La Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia del Consell General de l’Advocacia Espanyola treballa actualment en l’elaboració d’un “Protocol de bones pràctiques en la suspensió d’assenyalaments i vistes”, per al qual sol·licita la col·laboració dels col·legiats en l’obtenció de la documentació següent:

Resolucions judicials en les quals no s’hagi concedit la suspensió de la vista, concorrent alguna de les circumstàncies següents:
a) Possibilitat de defunció imminent d’un familiar.
b) Tractaments mèdics que exigeixen acompanyament o part i / o maternitat.
c) Assistència a congressos i activitats congressuals.
d) Suspensió per viatges programats amb la finalitat de no obligar substitucions de lletrat, per qüestions com, per exemple, unitat de defensa en violència de gènere, així com en altres casos en els quals el client no vulgui un substitut, sinó a el seu lletrat.
e) Altres casos especialment sensibles.

Resolucions judicials en les quals, “per necessitats del servei”, cursos de formació d’última hora etc. es concedeix la suspensió de la vista per un termini desproporcionat de temps.

Amb aquesta finalitat, es demana als col·legiats que, si escau, i abans l’1 de febrer de 2018, remetin aquest tipus de resolucions al correu electrònic incidencias@icaib.org a fi de que, amb la seva autorització, l’ICAIB pugui remetre’ls al Consell General de l’Advocacia Espanyola, després de dur a terme l’oportuna anonimització de les dades de caràcter personal.