La Comissió mixta ICAIB-Lletrats de l’Administració de Justícia recorda la conveniència de que en els dipòsits i les consignacions judicials es faci constar les dades completes de les parts, inclòs telèfon de contacte de la persona que efectua l’ingrés, així com la correcta identificació del concepte d’aquest.