Informem que s’ha convocat la segona prova d’avaluació de l’aptitud professional per a l’exercici de l’advocacia que se celebrarà de forma online de manera síncrona a través de la plataforma AVEX de la UNED.

L’avaluació consistirà en una prova escrita objectiva de contingut teòric i pràctic amb contestacions o respostes múltiples i tindrà una durada de 3 hores. Els dispositius dels alumnes han d’estar dotats, a més de connexió a Internet, de webcam, que haurà d’estar activa durant tot el temps que romanguin connectats a la plataforma per a la realització de l’examen.

La sol·licitud d’inscripció s’ha de presentar de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri de Justícia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilitzant Cl@ve com a sistema d’identificació electrònica per part dels aspirants. El termini de presentació de sol·licituds d’inscripció en l’avaluació serà de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia 19 de setembre, data de publicació d’aquesta convocatòria al BOE.

BOE convocatoria