El Consell General de l’Advocacia Espanyola ha posat en marxa un fons d’ajudes extraordinàries, dotat amb un milió d’euros, a la qual es podran acollir els col·legiats exercents que s’hagin vist més castigats pels efectes sobre l’activitat derivats de la crisis sanitària i de l’estat d’alarma, que podran presentar la seva sol·licitud a partir del 22 de juliol i fins al dia 22 d’agost.

Així, es podran beneficiar d’aquesta ajuda els col·legiats i les col·legiades exercents que, com a conseqüència de la pandèmia, hagin experimentat en el primer semestre d’enguany un descens dels seus ingressos d’almenys un seixanta per cent amb relació als que varen obtenir en el segon semestre de 2019 i sempre que els ingressos de la unitat familiar de la qual formen part no hagin superat al 2019 unes quanties prèviament delimitades a les bases de la convocatòria.

Els ajuts, l’import màxim dels quals és de 450 euros, s’han de destinar a atendre despeses que son necessàries per a l’exercici de la professió i no seran compatibles amb la percepció d’una altra ajuda o prestació, del mateix caràcter, ni pública ni privada.

Les sol·licituds d’ajuda es poden fer fins al dia 22 d’agost de 2020 a través del model normalitzat que s’ha publicat al web (https://www.abogacia.es), en el qual es pot incloure la documentació exigida per accedir a la línia de suport.

Bases
Declaració responsable