BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI D’HISENDA
Tributs. Gestió informatitzada.- Resolució de 18 de desembre de 2019, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aprova el document normalitzat per a acreditar la representació en el procediment per al subministrament electrònic dels seients de la comptabilitat dels productes objecte dels impostos especials a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (BOE 8-1-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/08/pdfs/boe-a-2020-266.pdf