BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI DE SANITAT
Estat d’alarma. Mesures urgents.- Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (BOE 16-5-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf

Estat d’alarma. Estrangeria.- Ordre SND/421/2020, de 18 de maig, per la qual s’adopten mesures relatives a la pròrroga de les autoritzacions d’estada i residència i/o treball i a altres situacions dels estrangers a Espanya, en aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 20-5-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf

Estat d’alarma. Mesures urgents.- Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 20-5-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf

Estat d’alarma. Mesures urgents.- Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l’emergència sanitària provocada pel COVID-19 a petits municipis i a ens locals d’àmbit territorial inferior (BOE 22-5-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5218.pdf

MINISTERI D’HISENDA
Terminis administratius. Impost sobre Activitats Econòmiques.- Resolució de 18 de maig de 2020, del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual es modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2020 relatius a les quotes nacionals i provincials, i s’estableix el lloc de pagament d’aquestes quotes (BOE 20-5-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5162.pdf

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
Estat d’alarma. Navegació marítima.- Ordre TMA/419/2020, de 18 de maig, per la qual s’actualitzen les mesures en matèria d’ordenació general de la navegació marítima adoptades durant l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 al procés de desescalada (BOE 19-5-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5125.pdf

Estat d’alarma. Mesures urgents.- Ordre TMA/415/2020, de 17 de maig, per la qual s’amplia la relació de punts d’entrada designats amb capacitat d’atenció a emergències de salut pública d’importància internacional (BOE 17-5-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/17/pdfs/BOE-A-2020-5089.pdf

Estat d’alarma. Mobilitat. Navegació marítima.- Ordre TMA/424/2020, de 20 de maig, per la qual es modifiquen l’Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per a garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat; i l’Ordre TMA/419/2020, de 18 de maig, per la qual s’actualitzen les mesures en matèria d’ordenació general de la navegació marítima adoptades durant l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 al procés de desescalada (BOE 21-5-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT
Estat d’alarma. Mesures urgents.- Correcció d’errors del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (BOE 20-5-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5138.pdf

CORTS GENERALS
Estat d’alarma. Mesures urgents.- Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (BOE 22-5-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5217.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 15 de maig de 2020, per la qual es constata l’existència de la causa de força major en els procediments incoats per les empreses incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució, en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolución (BOIB 18-5-2020) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/86/1058426

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme I Treball i President de l’Ibassal, de 18 de maig de 2020, per la qual s’actualitzen les mesures establertes a la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme I Treball i President de l’Ibassal, de 6 de maig de 2020, per la qual es va aprovar el protocol d’actuació en matèria de salut laboral, en el marc de l’estratègia de resposta a la infecció pel COVID-19, en el sector de perruqueries canines (BOIB 20-5-2020) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/88/1058556

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 19 de maig de 2020, per la qual es constata l’existència de la causa de força major en els procediments incoats per les empreses incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució, en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolución (BOIB 20-5-2020) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/88/1058570

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme I Treball i President de l’Ibassal, de 20 de maig de 2020, per la qual s’actualitzen les mesures establertes a la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme I Treball i President de l’Ibassal, de 11 de maig de 2020, per la qual es va aprovar el protocol d’actuació en matèria de salut laboral, en el marc de l’estratègia de resposta a la infecció pel COVID-19, en el sector d’oficines (BOIB 22-5-2020) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/90/1058737

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 21 de maig de 2020, per la qual es constata l’existència de la causa de força major en els procediments incoats per les empreses incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució, en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolución (BOIB 22-5-2020) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/90/1058748