BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

CORTS GENERALS
Fons COVID-19.- Resolució de 15 de juliol 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19 i s’estableixen les regles relatives a la seva distribució i lliurament (BOE 18-7-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf

Mesures urgents.- Resolució de 15 de juliol 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica (BOE 18-7-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8094.pdf

Mesures urgents.- Resolució de 15 de juliol 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial (BOE 18-7-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8095.pdf

Mesures urgents.- Resolució de 15 de juliol 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per a donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació (BOE 18-7-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8096.pdf

MINISTERI D’AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ
Tractats internacionals.- Correcció d’errors del Protocol entre el Regne d’Espanya i la República de l’Índia fet a Nova Delhi el 26 d’octubre de 2012, que modifica el Conveni i el Protocol entre el Regne d’Espanya i la República de l’Índia per a evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni, signats a Nova Delhi el 8 de febrer de 1993 (BOE 18-7-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8097.pdf

MINISTERI DE L’INTERIOR
Fronteres.- Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 18-7-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8099.pdf

MINISTERI D’INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS
Convenis.- Resolució de 9 de juny de 2020, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni entre la Tresoreria General de la Seguretat Social i el Consell General del Notariat, en matèria d’intercanvi d’informació (BOE 18-7-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8120.pdf

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA
Organització.- Reial decret 689/2020, de 21 de juliol, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Hisenda i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials (BOE 22-7-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8298.pdf

MINISTERI D’HISENDA
Tributs. Gestió informatitzada.- Resolució de 21 de juliol de 2020, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’estén la col·laboració social a la presentació telemàtica de la sol·licitud d’inscripció d’operadors en el Registre especial d’operadors d’embarcacions pneumàtiques i semirrígides d’alta velocitat i de la sol·licitud d’autorització d’ús d’embarcació pneumàtica i semirrígida d’alta velocitat i s’aprova el document normalitzat per a acreditar la representació per a la seva presentació per via telemàtica en nom de tercers (BOE 24-7-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8449.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de correcció d’errades materials observats en l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 10 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19 (BOIB 18-7-2020) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/128/1063538

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es constata l’existència de la causa de força major en els procediments incoats per les empreses incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució, en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolución (BOIB 21-7-2020) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/129/1063606

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Instrucció del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 22 de juliol de 2020, sobre mesures de salvaguarda de l’ocupació per als treballadors fixos discontinus inclosos en expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTE) (BOIB 23-7-2020) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/130/1063748