BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA
Dret civil de Catalunya. Successions.- Llei 6/2019, de 23 d’octubre, de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, per a garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (BOE 2-11-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15728.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT
Mesures urgents.- Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions (BOE 5-11-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15790.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 25 d’octubre de 2019 de modificació de l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 15 d’octubre de 2019 per la qual s’aproven la convocatòria i les bases reguladores de les ajudes excepcionals per incentivar la contractació indefinida de persones treballadores afectades per acomiadaments col·lectius derivats d’un procediment concursal com a conseqüència del concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas Cook (BOIB 2-11-2019) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/149/1046169