BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

 

MINISTERI DE L’INTERIOR

Fronteres.- Orde INT/551/2020, de 21 de juny, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 22-6-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6509.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT

Mesures urgents.- Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica (BOE 24-6-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf

MINISTERI D’HISENDA

Impost de societats i Impost sobre la Renda de no Residents.- Ordre HAC/565/2020, de 12 de juny, per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost de societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica (BOE 26-6-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6743.pdf

Imposts Especials de Fabricació.- Ordre HAC/566/2020, de 12 de juny, per la qual es modifica l’Ordre HAC/998/2019, de 23 de setembre, per la qual es regula el compliment de l’obligació de gestió de la comptabilitat dels productes objecte dels Imposts Especials de Fabricació (BOE 26-6-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6744.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

 

CONSELL DE GOVERN.- Correcció de l’errata advertida en la publicació de la versió catalana Decret llei 10/2020 de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB 20-6-2020) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/112/1061151

 

CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat (BOIB 20-6-2020) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/112/1061189

 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.- Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears (RGE núm. 8986/20) (BOIB 25-6-2020)http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/114/1061362