BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI DE L’INTERIOR

Estat d’alarma. Mesures urgents.- Orde INT/262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor (BOE 21-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf

Estat d’alarma. Fronteres.- Orde INT/270/2020, de 21 de març, per la qual s’estableixen criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 22-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf

Estat d’alarma. Fronteres.- Orde INT/283/2020, de 25 de març, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 26-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf

Estat d’alarma. Mesures urgents.- Orde INT/284/2020, de 25 de març, per la qual es modifica l’Orde INT/262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor (BOE 26-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

Estat d’alarma. Mesures urgents.- Ordre TMA/264/2020, de 20 de març, per la qual es modifica l’Ordre TMA/259/2020, de 19 de març, per la qual es dicten instruccions sobre transport per carretera (BOE 21-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3948.pdf

Estat d’alarma.Transport de viatgers.- Ordre TMA/273/2020, de 23 de març, per la qual es dicten instruccions sobre reducció dels serveis de transport de viatgers (BOE 24-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4008.pdf
Estat d’alarma. Allotjaments turístics.- Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries (BOE 25-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4027.pdf

Estat d’alarma. Mobilitat.- Ordre TMA/278/2020, de 24 de març, per la qual s’estableixen certes condicions als serveis de mobilitat, amb vista a la protecció de persones, béns i llocs (BOE 25-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf

Estat d’alarma. Transport d’animals.- Ordre TMA/279/2020,de 24 de març, per la qual s’estableixen mesures en matèria de transport d’animals (BOE 25-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4029.pdf

Estat d’alarma. Excepcions temporals.- Resolució de 26 de març de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s’exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies (BOE 27-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4129.pdf

MINISTERI DE SANITAT

Estat d’alarma. Centres de persones majors.- Ordre SND/265/2020, de 19 de març, d’adopció de mesures relatives a les residències de persones majors i centres soci-sanitaris, davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 21-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf

Estat d’alarma. Prestació farmacèutica.- Ordre SND/266/2020, de 19 de març, per la qual s’estableixen determinades mesures per a assegurar l’accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col·lectiu dels Règims Especials de la Seguretat Social (BOE 21-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3952.pdf

Estat d’alarma. Animals domèstics.- Instrucció de 19 de març de 2020, del Ministeri de Sanitat, per la qual s’estableixen criteris interpretatius per a l’atenció d’animals domèstics en la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 21-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3954.pdf

Estat d’alarma. Centres de serveis socials residencials.- Ordre SND/275/2020, de 23 de març, per la qual s’estableixen mesures complementàries de caràcter organitzatiu, així com de subministrament d’informació en l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial en relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 24-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf

Estat d’alarma. Mesures urgents.- Instrucció de 23 de març de 2020, del Ministeri de Sanitat, per la qual s’estableixen criteris interpretatius per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 24-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4012.pdf

MINISTERI DE JUSTÍCIA

Terminis administratius. Indults.- Resolució de 20 de març de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual s’acorda la represa del procediment per a sol·licitar i concedir la Gràcia de l’Indult (BOE 21-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3962.pdf

MINISTERI DE DEFENSA

Terminis administratius. Indults.- Resolució 400/38088/2020, de 23 de març, de la Sotssecretaria, per la qual s’acorda la represa del procediment per a sol·licitar i concedir la Gràcia de l’Indult (BOE 24-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4019.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT

Mesures urgents.- Correcció d’errors del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 (BOE 25-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf

Estat d’alarma.- Correcció d’errors del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (BOE 25-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Estat d’alarma. Transport aeri.- Ordre PCM/280/2020, de 24 de març, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual es modifica l’Acord del Consell de Ministres de 10 de març de 2020, pel qual s’estableixen mesures excepcionals per a limitar la propagació i el contagi pel COVID-19, mitjançant la prohibició dels vols directes entre la República Italiana i els Aeroports Espanyols (BOE 25-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4030.pdf

MINISTERI DE DRETS SOCIALS I AGENDA 2030

Estat d’alarma. Persones en situació de dependència.- Resolució de 23 de març de 2020, de la Secretaria d’Estat de Drets Socials, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, que modifica parcialment l’Acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d’acreditació per a garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (BOE 25-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4031.pdf

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

Terminis administratius.- Resolució de 20 de març de 2020, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre la suspensió de terminis administratius prevista en el Reial decret 463/2020, relatiu a l’estat d’alarma (BOE 25-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4063.pdf

MINISTERI D’ASSUMPTES ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Estat d’alarma. Avals públics.- Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual s’aproven les característiques del primer tram de la línia d’avals de l’ICO per a empreses i autònoms, per a pal·liar els efectes econòmics del COVID-19 (BOE 26-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf

Deute de l’Estat.- Ordre ETD/289/2020, de 25 de març, per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de les Obligacions de l’Estat a set anys que s’emeten el mes de març de 2020 mitjançant el procediment de sindicació (BOE 26-3-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4109.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Instrucció del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre aspectes de la tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació durant la vigència de la declaració de l’estat d’alarma (BOIB 24-3-2020) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/41/1056833

CONSELL DE GOVERN.- Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (BOIB 21-3-2020) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/40/1056773

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT.- Ordre conjunta de la consellera de Salut i Consum i dels consellers de Model Econòmic, Turisme i Treball, i de Mobilitat i Habitatge de 25 de març de 2020 per la qual s’aprova el Protocol de mesures preventives sanitàries per limitar la propagació i el contagi del COVID-19 en el sector de la construcción (BOIB 25-3-2020) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/42/1056878

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Instrucció del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre la inclusió de determinats col·lectius de treballadors fixos discontinus del sector d’hostaleria i activitats accessòries en els expedients de regulació temporal d’ocupació prevists en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, i sobre determinades especialitats en la tramitació d’aquests expedients (BOIB 26-3-2020) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/43/1056865