BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI DE JUSTÍCIA

Recursos.- Resolució de 8 de novembre de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Palma núm. 5, per la qual se suspèn la inscripció d’una escriptura de donació amb definició de legítima (BOE 28-11-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17139.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS
SECRETARIA DE GOVERN.- Calendari anual de l’servei de guàrdies dels jutjats de les Balears (BOIB 26-9-2019)https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/160/1048208