BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI D’ASSUMPTES ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Entitats de crèdit. Serveis bancaris.- Ordre ETD/699/2020, de 24 de juliol, de regulació del crèdit revolvent i per la qual es modifica l’Ordre ECO/697/2004, d’11 de març, sobre la Central d’Informació de Riscos, l’Orde EHA/1718/2010, d’11 de juny, de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris i l’Orde EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris (BOE 27-7-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8583.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT

Enjudiciament Criminal.- Llei 2/2020, de 27 de juliol, per la qual es modifica l’article 324 de la Llei d’Enjudiciament Criminal (BOE 28-7-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8633.pdf

CORTS GENERALS

Mesures urgents.- Resolució de 22 de juliol de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge (BOE 28-7-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8634.pdf

MINISTERI DE SANITAT

Fronteres. Control sanitari.- Resolució de 24 de juliol de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada d’Espanya i es deroga la Resolució de 29 de juny de 2020 (BOE 30-7-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8750.pdf

MINISTERI DE L’INTERIOR

Fronteres.- Orde INT/734/2020, de 30 de juliol, per la qual es modifica l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 31-7-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8847.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.- Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE núm. 10868/20) (BOIB 25-7-2020) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/131/1063898

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM.- Resolució de la consellera de Salut i Consum de 24 de juliol de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020 (BOIB 25-7-2020) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/131/1064032

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es constata l’existència de la causa de força major en els procediments incoats per les empreses incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució, en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolución (BOIB 28-7-2020) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/132/1064124