BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

CORTS GENERALS

Mesures urgents.- Resolució de 22 d’octubre de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques (BOE 29-10-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15485.pdf

Mesures urgents.- Resolució de 22 d’octubre de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 12/2019, d’11 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els efectes de l’obertura de procediments d’insolvència del grup empresarial Thomas Cook (BOE 29-10-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15486.pdf

MINISTERI DE JUSTÍCIA

Recursos.- Resolució de 9 d’agost de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Palma núm. 3, per la qual se suspèn la inscripció d’una escriptura de donació amb definició de legítima (BOE 30-10-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/30/pdfs/BOE-A-2019-15545.pdf

Resolució de 3 de setembre de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Palma núm. 11, per la qual se suspèn la inscripció d’una escriptura de donació amb definició de legítima (BOE 30-10-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/30/pdfs/BOE-A-2019-15560.pdf

MINISTERI D’HISENDA

Convenis.- Resolució de 17 d’octubre de 2019, de la Direcció del Servei de Planificació i Relacions Institucionals de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual es publica el Conveni entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Direcció General d’Ordenació del Joc per a l’intercanvi d’informació (BOE 30-10-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/30/pdfs/BOE-A-2019-15570.pdf

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

Seguretat Social.- Ordre TMS/1070/2019, de 24 d’octubre, per la qual es fixen per a l’exercici 2019 les bases normalitzades de cotització a la Seguretat Social, per contingències comunes, en el Règim Especial de la Seguretat Social per a la Mineria del Carbó (BOE 31-10-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15603.pdf

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

Convenis.- Resolució de 9 d’octubre de 2019, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni entre la Tresoreria General de la Seguretat Social i el Consell General de l’Advocacia Espanyola, per a obtenir certa informació de manera telemàtica dels sol·licitants de justícia gratuïta (BOE 31-10-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15648.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.- Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 2/2019, de 4 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas Cook sobre l’economia de les Illes Balears (RGE núm. 6540/19) (BOIB 29-10-2019) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/147/1045904

 

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS.- Instrucció 1/2019, de 14 d’octubre de 2019, de l’administrador tributari de l’Agència Tributària de les Illes Balears,dictada per vacant de la Direcció segons article 5.3 de la Ordre 22/12/16 (BOIB núm. 163 de 29/12/16) per la qual s’estableixen els criteris que els òrgans competents de l’Agència Tributària de les Illes Balears han de considerar per comprovar el valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge dels ports esportius situats en el territori de les Illes Balears en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i en l’impost sobre successions i donacions (BOIB 29-10-2019) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/147/1045744

CONSELL DE GOVERN.- Correcció de l’errata advertida en la publicació de la versió castellana del Decret 14/2019, de 15 de març, de notificació i comunicació electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de les Illes Balears (BOIB 31-10-2019) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/148/1045945