BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

TRIBUNAL SUPREM
Sentències.- Sentència de 3 de juny de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar parcialment el recurs contenciós administratiu número 84/2018 contra el Reial decret 1073/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament General de Desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial decret 520/2005, de 13 de maig (BOE 3-7-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/03/pdfs/BOE-A-2019-9899.pdf

Sentències.- Sentència de 12 de juny de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar parcialment el recurs contenciós administratiu número 87/2018 contra el Reial decret 1071/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol (BOE 3-7-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/03/pdfs/BOE-A-2019-9900.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA.- Aprovació definitiva del Reglament de desenvolupament, en matèria d’activitats no permanents de recorregut a l’àmbit de l’illa de Mallorca, de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears (BOIB 2-7-2019) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/87/1037600