BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI DE JUSTÍCIA
Blanqueig de capitals.- Instrucció de 30 d’agost de 2019, la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre la inscripció en el Registre Mercantil de les persones físiques professionals que presten serveis descrits en l’article 2.1.o) de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (BOE 4-9-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/04/pdfs/BOE-A-2019-12704.pdf