BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Entitats associatives prioritàries.- Reial decret 161/2019, de 22 de març, pel qual es modifica el Reial decret 550/2014, de 27 de juny, pel qual es desenvolupen els requisits i el procediment per al reconeixement de les Entitats Associatives Prioritàries i per a la seva inscripció i baixa en el Registre Nacional d’Entitats Associatives Prioritàries, previst en la Llei 13/2013, de 2 d’agost, de foment de la integració de cooperatives i d’altres entitats associatives de caràcter agroalimentari (BOE 6-4-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5086.pdf

MINISTERI PER A la TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Energia elèctrica.- Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica (BOE 6-4-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5089.pdf

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

Seguretat Social.- Ordre TMS/397/2019, de 4 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, per la qual es regula el conveni especial en el sistema de la Seguretat Social (BOE 8-4-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5143.pdf

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

Institucions d’inversió col·lectiva.- Circular 1/2019, de 28 de març, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors per la qual es modifica la Circular 1/2009, de 4 de febrer, sobre les categories d’institucions d’inversió col·lectiva en funció de la seva vocació inversora, modificada parcialment per la Circular 3/2011, de 9 de juny (BOE 8-4-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5145.pdf

CORTS GENERALS

Mesures urgents.- Resolució de 3 d’abril de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de Convalidació del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació (BOE 10-4-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5324.pdf

Mesures urgents.- Resolució de 3 d’abril de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de Convalidació del Reial decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (BOE 10-4-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5325.pdf

Mesures urgents.- Resolució de 3 d’abril de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de Convalidació del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball (BOE 10-4-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5326.pdf

Unió Europea.- Resolució de 3 d’abril de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de Convalidació del Reial decret llei 5/2019, d’1 de març, pel qual s’adopten mesures de contingència davant la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea sense que s’hagi aconseguit l’acord previst en l’article 50 del Tractat de la Unió Europea (BOE 10-4-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5328.pdf

MINISTERI D’HISENDA

Emprenedors.- Resolució de 5 d’abril de 2019, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’estableix el procediment per a l’aplicació de l’exempció en el pagament d’aranzels registrals, en virtut de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització (BOE 10-4-2019) https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5329.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS.- Resolució de la directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears mitjançant la qual es publiquen les directrius generals del Pla anual de control tributari de l’any 2019 (BOIB 6-4-2019) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/44/1031047

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA.- Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears (BOIB 9-4-2019) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/46/1031199