BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI DE JUSTÍCIA

Nacionalitat espanyola.- Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula el procediment per a l’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència (BOE 7-11-2015) http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/07/pdfs/BOE-A-2015-12047.pdf

Nacionalitat espanyola. Taxes.- Resolució de 10 de novembre de 2015, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, per la qual es dicten normes sobre la gestió i el pagament de la taxa per la presentació de sol·licituds en procediments de nacionalitat espanyola per residència i carta de naturalesa per sefardíes originaris d’Espanya, i per la qual s’aprova el Model 790-Codi 026 d’autoliquidació de la taxa i instruccions (BOE 12-11-2015) http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12207.pdf

Procediments administratius. Gestió informatitzada.- Resolució d’11 de novembre de 2015, de la Sotssecretaria, per la qual es modifica la de 10 de gener de 2008, per la qual s’estableix l’aplicació del procediment per a la presentació de l’autoliquidació i les condicions per al pagament per via telemàtica de les taxes administratives del Ministeri de Justícia (BOE 13-11-2015) http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12248.pdf

Models normalitzats.- Resolució d’11 de novembre de 2015, de la Sotssecretaria, per la qual s’aproven els models normalitzats de sol·licitud de nacionalitat per residència en l’àmbit del Ministeri de Justícia i es dicten instruccions sobre la seva utilització (BOE 13-11-2015) http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12273.pdf

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

Subhastes judicials i notarials. Gestió informatitzada.- Reial decret 1011/2015, de 6 de novembre, pel qual es regula el procediment per formalitzar el sistema de consignacions en seu electrònica de les quantitats necessàries per prendre part en les subhastes judicials i notarials (BOE 7-11-2015) http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/07/pdfs/BOE-A-2015-12055.pdf

MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT

Entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió.- Reial decret 1012/2015, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa la Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió, i pel qual es modifica el Reial decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits d’entitats de crèdit (BOE 7-11-2015) http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/07/pdfs/BOE-A-2015-12056.pdf

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

Ciutadans de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu.- Reial decret 987/2015, de 30 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d’altres Estats parteix en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu (BOE 9-11-2015) http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/09/pdfs/BOE-A-2015-12090.pdf

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

Estrangers.- Resolució de 29 de setembre de 2015, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual es publica el Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura per al quart trimestre de 2015 (BOE 9-11-2015) http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/09/pdfs/BOE-A-2015-12122.pdf