BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT
CORTS GENERALS
Mesures urgents.- Resolució de 4 de febrer de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social (BOE 11-2-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1934.pdf

Seguretat Social. Pensions.- Resolució de 4 de febrer de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 1/2020, de 14 de gener, pel qual s’estableix la revaloració i manteniment de les pensions i prestacions públiques del sistema de Seguretat Social (BOE 11-2-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/boe-a-2020-1936.pdf

MINISTERI D’HISENDA
Impostos.- Resolució de 6 de febrer de 2020, de la Direcció General de Tributs, sobre la consideració com a entitats en règim d’atribució de rendes a determinades entitats constituïdes a l’estranger (BOE 13-2-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2108.pdf

MINISTERI D’INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS
Seguretat Social.- Ordre ISM/109/2020, de 10 de febrer, per la qual s’estableixen, per a l’any 2020, les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del Règim Especial de la Mar inclosos en els grups segon i tercer (BOE 13-2-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2112.pdf

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
Illes Balears. Transport de mercaderies.- Reial decret 232/2020, de 4 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1034/1999, de 18 de juny, sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies amb origen o destinació a les Illes Balears (BOE 14-2-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/14/pdfs/BOE-A-2020-2163.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.- Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques (RGE núm. 1910/20) (BOIB 8-2-2020) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/17/1053349

CONSELL DE GOVERN.- Decret 9/2020, de 7 de febrer, de principis generals pel qual s’estableixen els criteris d’autorització i acreditació del servei d’atenció social a persones implicades en un procediment judicial i del servei d’orientació i assessorament per a persones immigrants extracomunitàries (BOIB 8-2-2020) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/17/1053412

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS.- Instrucció 1/2020, 6 de febrer de 2020, de l’administrador tributari de l’Agència Tributària de les Illes Balears, per la qual s’estableixen els criteris que els serveis d’ajuda i informació de l’Agència Tributària de les Illes Balears han d’aplicar per a l’emplenament de la declaració de l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses en determinades transmissions de béns mobles realitzades per particulars per a revendre’ls per part d’empresaris o professionals (BOIB 13-2-2020) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/19/1053690