Es demana als lletrats que siguin part impugnant o impugnada en les taxacions de costes que comprovin que els testimonis de les actuacions que remeten a l’ICAIB per a l’emissió dels dictàmens que preveu l’article 246 LEC siguin tan completes com sigui possible, per tal de facilitar i agilitzar l’elaboració d’aquests dictàmens i evitar les demores que suposa que el Col·legi hagi de demanar informació suplementària als jutjats.