Donat l’interès que pot tenir per als col·legiats adjuntam un enllaç amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la qual s’assenyala que el simple fet que un treballador hagi prestat els seus serveis en virtut d’un contracte d’interinitat no pot constituir una raó objectiva que permeti justificar la negativa a que aquest treballador tingui dret a la indemnització esmentada”.

La sentència es pot consultar al següent enllaç: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183301&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=399150