El dimecres 25 de maig 2016, el president de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, Luis María Díez Picazo, va participar a la seu del Consell General de l’Advocacia Espanyola en una jornada dissenyada per explicar l’abast, la motivació i els efectes de l’acord adoptat pel TS sobre l’extensió i altres condicions formals de presentació dels escrits d’interposició de recursos de cassació davant la Sala Contenciosa Administrativa.

En el decurs de la seva intervenció, el president de la Sala Tercera del TS va aclarir que aquestes normes d’extensió màxima i altres requisits extrínsecs d’aquests escrits processals “tenen només caràcter de mera recomanació”.

Més informació a l’enllaç: http://www.abogacia.es/2016/05/25/diez-picazo-asegura-que-el-acuerdo-que-limita-el-escrito-de-preparacion-del-recurso-de-casacion-es-una-recomendacion/.

Acord de la Sala de Govern del TS