El degà de l’ICAIB i el president del Col·legi d’Administradors de Finques de Balears han renovat el conveni de col·laboració que permet que, durant el període o períodes que de comú acord s’estableixin, els col·legiats de l’ICAIB puguin col·legiar-se al d’administradors de finques, sense abonar la quota col·legial d’alta, sempre que l’interessat estigui en possessió dels requisits que aquesta corporació exigeix ​​als seus col·legiats i al corrent de les seves respectives obligacions econòmiques.

Segons s’especifica en el conveni, la gratuïtat comprendrà els imports associats a l’alta pròpia de Col·legi d’Administradors de Finques, però no inclouen altres imports, com els corresponents al Consell General d’Administradors de Finques d’Espanya i aquells altres destinats al pagament de quotes col·legials , fiances, assegurances i altres obligacions establertes per als seus col·legiats.

El conveni preveu, així mateix, la col·laboració en matèria formativa, de manera que els col·legiats d’una o altra institució podran assistir a les activitats de formació de l’altra en idèntiques condicions.

Conveni