Adjuntam seguidament l’acord de la Junta de Govern pel qual es concedeix l’empara sol·licitada per una lletrada col·legiada a l’ICAIB, en entendre la Junta, un cop analitzades la petició d’empara i la documentació aportada, que aquesta última “evidència en el seu conjunt que el procedir de l’Instructor no es compadeix amb el deure de respecte i consideració deguts a la dignitat professional de l’advocada … “, i que” a més, és susceptible d’inquietar en termes objectius el dret de la lletrada a exercir la defensa del seu client amb llibertat i independència “.

Informe d'empara