08abril

08/04/2019.- Convocatòria de reunió prèvia a l’Assemblea General de la Mutualidad de la Abogacía

L’article 34 dels Estatuts de la Mutualitat General de l’Advocacia estableix que abans de la celebració de l’Assemblea General de Mutualistes es duguin a terme reunions informatives a cada col·legi d’advocats. Aquestes reunions prèvies tenen per finalitat que tots els mutualistes puguin accedir a la informació sobre els assumptes a tractar, així com elegir els mutualistes que seran els seus representants en l’Assemblea General.

En el cas dels mutualistes de l’ICAIB, la reunió prèvia es farà el dia 8 d’abril de 2019, a les 12:00 hores, a la seu col·legial de Palma (La Rambla, 10), amb el següent ordre del dia:

  1. Text dels assumptes l’aprovació dels quals s’ha de sotmetre per la Junta de Govern a l’Assemblea General.
  2. Elecció de quatre representants dels mutualistes en la pròxima Assemblea General que tindrà lloc a Madrid el dia 8 de juny de el 2019.
  3. Precs i preguntes.

A fi que els mutualistes puguin examinar la documentació relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia de l’Assemblea General, constarà a les oficines de l’ICAIB exemplars de la “Memòria 2018” i del “Document de Treball” que exposa el detall de els assumptes que han de ser objecte d’examen a l’Assemblea.

Els interessats a ser representants s’han de posar en contacte amb la delegada de la Mutualitat, Neus Aleñar Feliu, a través del telèfon 971.714.819 o l’adreça de correu electrònic nieves.alenyar@icaib.org.

Mentrestant, a l’Assemblea General prevista per al dia 8 de juny a Madrid es tractaran, entre d’altres assumptes de l’ordre del dia, la convocatòria d’eleccions per a cobrir nou vacants de vocalies de la Junta de Govern de la Mutualitat i l’aprovació, si escau, del compte de resultats 2018, dels pressupostos per a 2019 i dels nous estatuts de l’organització.

S’informa a tots els mutualistes que es presentin com a candidats que les seves dades personals seran comunicades a la Mutualidad General de la Abogacía i incorporats als seus fitxers per permetre el desenvolupament del procés electoral i facilitar les posteriors comunicacions per part d’aquesta entitat en aquest àmbit.

En els processos electorals per a l’elecció de vocals de la Junta de Govern, les dades dels assembleistes representants de mutualistes seran comunicats als candidats elegibles per cobrir aquelles vocalies que correspongui ocupar a representants dels mutualistes. Aquests candidats només podran utilitzar les dades per a l’enviament d’informació sobre els seus respectius programes electorals dins d’aquest procés, tenint el deure de destruir-los una vegada finalitzat aquest. Llevat que l’assembleista representant de mutualistes manifesti la seva voluntat en contra a la Mutualidad per qualsevol dels mitjans indicats seguidament, la presentació de la seva candidatura implica la seva autorització perquè es duguin a terme aquestes comunicacions de dades.

Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint una comunicació escrita a la seu de la Mutualidad (c/ Serrano, 9, 3r; 28001 Madrid) o a través de l’adreça de correu electrònic: buzon@mutualidadabogacia.com.

Convocatòria Assemblea General

Convocatòria eleccions

Reserva

Las reservas en línea no están disponibles para este evento.