21setembre

21/09/2017.- Conferència: «Propietat horitzontal»

La conferència, que tindrà lloc a les 18:30 hores i es retransmetrà per videoconferència, anirà a càrrec del senyor Daniel Loscertales Fuertes, qui, entre altres assumptes, analitzarà l’afecció real i les obligacions dels propietaris; els títols i estatuts; els drets dels discapacitats; la impugnació d’acords; la reclamació de morosos; i els complexos immobiliaris.

L’activitat està bonificada per als col·legiats de l’ICAIB amb un punt dels bons de formació gratuïta.

PROGRAMA


PROGRAMA QR

INSCRIPCIÓ ON LINE

Per formalitzar la inscripció és necessari emplenar el formulari que trobarà a continuació i, en cas de no disposar de Bo ICAIB, realitzar el pagament del preu d’inscripció (10 euros) al c/c ES72 0487 2217 1120 0000 2380, del Banc Mare Nostrum, a nom de la Fundació per a la Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Balears, indicant el NOM de la persona inscrita.

Un cop descomptats els punts del Bo ICAIB o efectuat el pagament corresponent, rebrà un correu electrònic de confirmació de plaça.

La connexió per videoconferència amb les seus d’Inca i de Manacor únicament es realitzarà si en el termini d’inscripció s’assoleix un nombre mínim d’inscrits.

Reserva

Las reservas están cerradas para este evento.

Protección de Datos de Carácter Personal.- Los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero de Fundació per a la Pràctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares para la organización y la gestión administrativa y económica del evento. Salvo que usted nos indique su voluntad contraria a este tratamiento, sus datos personales, incluso su imagen, podrán ser captados e incorporados a un fichero de datos de carácter personal de la entidad con fines históricos y para la elaboración de la Memoria anual de actividades desarrolladas. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse por escrito, acompañando copia de su DNI, a Fundació per a la Pràctica Jurídica, La Rambla nº10 bajos (07003. Palma de Mallorca). Recuerde que si consigna datos personales de terceros debe haber obtenido previamente su consentimiento e informarle del contenido del presente expositivo.
Protecció de Dades de Caràcter Personal.- Les dades personals facilitades seran incorporats a un fitxer de Fundació per a la Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Balears per a l’organització i la gestió administrativa i econòmica de l’esdeveniment. Tret que vostè ens indiqui la seva voluntat contrària a aquest tractament, les seves dades personals, fins i tot la seva imatge, podran ser captats i incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal de l’entitat amb finalitats històriques i per a l’elaboració de la Memòria anual d’activitats desenvolupades. Per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit, acompanyant còpia del seu DNI, a Fundació per a la Pràctica Jurídica, La Rambla nº10 baixos (07003. Palma de Mallorca). Recordi que si consigna dades personals de tercers ha d’haver obtingut prèviament el seu consentiment i informar-li del contingut del present expositiu.
2017-08-30T10:48:56+00:00