Recordam que, per acord de la Junta de Govern, els col·legiats i les col·legiades exercents que siguin pares, ja sigui biològicament, ja a través del sistema legal d’adopció, estan eximits del pagament de les quotes col·legials per un període de quatre mesos. Per accedir a l’exempció s’ha de ser exercent en el moment de ser pare i / o mare.

A més, des de l’any 2017, en aquells casos en què els dos progenitors d’un mateix descendent siguin col·legiats, tots dos podran accedir a la totalitat de l’exempció.