Donat l’interès que pot tenir per als col·legiats, s’adjunten seguidament tres acords adoptats pel Ple no jurisdiccional de la Sala Segona del Tribunal Suprem.

En el primer d’ells, la Sala examina les conseqüències penals que per als promotors d’habitatges ha de tenir l’incompliment de les obligacions de devolució de quantitats anticipades establertes per llei en 2015.

En el segon, adverteix de les dificultats generades per les gravacions defectuoses dels judicis orals que poden donar lloc a nul·litats o absolucions si aquestes gravacions resulten imprescindibles per resoldre els recursos, i reclama complementar aquesta documentació amb estenotipistes que recullin la transcripció del judici, per estimar que l’actual sistema de documentació dels judicis orals és altament insatisfactori.

I finalment, l’acord del dia 25 de maig, pel qual s’acorda per unanimitat considerar que els béns, efectes, cabals o altres que integrin el patrimoni de les societats mercantils participades per l’Estat o altres administracions o organismes públics han de tenir la consideració de patrimoni públic i per tant, poden ser objecte material del delicte de malversació, sempre que aquestes societats tinguin participació pública i compleixin els requisits inclosos en l’acord.

ACUERDO 1. PROMOTORES DE VIVIENDAS
ACUERDO 2. GRABACIONES JUICIOS ORALES
ACUERDO 3. SOCIEDADES PARTICIPADAS