Des de la delegació territorial de l’AEAT a Balears s’informa de les accions que es van a adoptar per solucionar la incidència detectada en algunes declaracions de la Renda 2020, amb resultat a ingressar, que s’han tramitat a través de programes de tercers sense sol·licitud de fraccionament i, en les quals, en canvi, el 30 de juny l’AEAT va passar el cobrament fraccionat del 60% de l’import a ingressar.

Aquestes accions són:

  • Es generarà i posarà a disposició de les entitats col·laboradores afectades un fitxer extraordinari de domiciliacions (model 102), que únicament contindrà els pagaments que han quedat pendents de pagament. Això es farà el 19 de juliol, de manera que puguin ser recollits i processats per les diferents entitats.
  • La data de càrrec del 40% restant serà el 23 de juliol i es farà, sense cap tipus de recàrrec ni meritació d’interessos, en el mateix compte, per la qual cosa s’aconsella disposar de saldo suficient.
  • L’AEAT remetrà comunicació a tots els contribuents afectats.