Ateses les consultes formulades sobre l’actual estat de tramitació dels models de presentació de la DAC6, el Fòrum d’Associacions i Col·legis de Professionals Tributaris considera convenient recordar les qüestions següents:

La Llei 10/2020, de 29 de desembre, per la qual es transposa la Directiva 2018/822, es va publicar el 30 de desembre de 2020 en el BOE i la seva entrada en vigor es va produir, per a les noves obligacions informatives, a l’endemà de seva publicació, això és, el 31 de desembre.

No obstant això, hi ha una disposició transitòria que estableix un règim transitori per als següents mecanismes:

  1. Mecanismes la fase d’execució dels quals sigui entre el 25/06/2018 i el 30/06/2020: es declararan en els terminis establerts per reglament.
  2. Mecanismes que sorgeixin des de l’1 de juliol de 2020 als quals també els resulta d’aplicació la Llei.

Per tant, els mecanismes esmentats s’han d’informar i es podran informar una vegada que el Reglament de desenvolupament i les OM corresponents estiguin publicades al BOE.
Sense perjudici que es pugui avançar una versió no definitiva dels textos dels models, ja al mes de juliol es varen facilitar els enllaços a la documentació tècnica associada a les obligacions de la DAC 6: un manual tècnic (https://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/Desarrolladores.html) i un entorn de proves ((https://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/_menu_/Documentacion/Declaraciones_Informativas/Modelo_234_y_235/Modelo_234_y_235.html), perquè puguin provar-se tant el servei web com els formularis dels models 234 Declaració informativa de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal, i 235 Declaració d’informació d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables.