Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, es reinstaura la necessitat que les sol·licituds de justícia gratuïta vagin signades pel justiciable. No obstant això, en els casos en què l’assistència a la persona detinguda es faci de forma telemàtica o per telèfon, els col·legiats tenen dues opcions: o bé demanar la signatura del justiciable durant el transcurs de la causa o bé, en cas de compareixença judicial per videoconferència, demanant a l’assistit que corrobori verbalment tots els extrems de la sol·licitud i sol·licitant al lletrat de l’administració de Justícia que expedeixi certificació d’allò declarat, opció aquesta última ja prevista per als judicis ràpids a l’article 21.4 del Reglament d’assistència jurídica gratuïta.