Amb vista a les pròximes presentacions de les autoliquidacions de l’IVA -model 303-, el Fòrum d’Associacions i Col·legis Professionals Tributaris informa que l’AEAT ha activat al seu portal web un nou servei d’ajuda a l’emplenament (Pre303): https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/G414/informacion-tutorial.shtml

El Fòrum adverteix, així mateix, sobre la necessitat d’emplenar de forma correcta les noves caselles corresponents a les quotes a compensar, i per facilitar-lo ha fet una nota explicativa que s’adjunta seguidament.
Nota explicativa noves caselles model 303