S’informa que l’Agència Tributària ha desenvolupat dos nous serveis d’ajuda, disponibles a la seva pàgina web, a l’apartat Eines de recaptació.

El primer d’aquests serveis, anomenat “Calculadora de terminis de pagament”, permet fer consultes personalitzades dirigides a conèixer la data límit per al pagament de deutes tributaris i no tributaris gestionats per l’Agència Tributària.

El segon, la “Calculadora d’interessos i ajornaments” permet, per la seva banda, conèixer els interessos, legals i / o de demora, que puguin resultar aplicables als deutes, tributàries i / o no tributàries, visualitzant en el cas d’ajornaments les quanties a satisfer mensualment dels deutes, així com dels interessos, segons les dades introduïdes.

Més informació