Adjuntem al final d’aquestes línies la Llei 3/2020 de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID 19 en l’Administració de Justícia, que inclou novetats destacades en pràcticament totes les jurisdiccions.

Entre moltes altres qüestions, el text estableix la tramitació preferent de determinats processos en els ordres civil, concursal, contenciós-administratiu i social directament sorgits de la crisi sanitària per la COVID-19, i preveu la creació, en el termini màxim de tres anys , de cent noves unitats judicials, així com la possibilitat que el Ministeri de Justícia, previ informe de Consell General de Poder Judicial i amb l’audiència prèvia preceptiva de la comunitat autònoma afectada, pugui transformar els òrgans judicials pendents d’entrada en funcionament en òrgans judicials que coneguin exclusivament de procediments associats a la COVID-19.

Es confirma l’exclusió dels professionals de l’obligació de sol·licitar cita prèvia per accedir a jutjats i tribunals i l’ampliació, fins el 20 de juny de 2021, de la dispensa en l’ús de la toga.

Igualment, s’estableix que fins el 20 de juny de 2021 els judicis, compareixences, declaracions, vistes i, en general, els actes processals es realitzaran preferentment mitjançant presència telemàtica, sempre que els jutjats i les fiscalies disposin dels mitjans tècnics necessaris.

No obstant això, es fixen una sèrie d’excepcions, de manera que serà necessària la presència física de l’investigat o l’acusat en els judicis per delicte greu; a petició pròpia o de la seva defensa lletrada, en l’audiència que preveu l’article 505 de la LECrim quan qualsevol de les acusacions interessi la seva presó provisional o en els judicis quan alguna de les acusacions sol·liciti pena de presó superior als dos anys, llevat que concorrin causes justificades o de força major que ho impedeixin. A més, quan es disposi la presència física de l’acusat o de l’investigat, serà també necessària la presència física de la seva defensa lletrada, a petició d’aquesta o del propi acusat o investigat.

A més, en els actes per via telemàtica el jutge o el lletrat de l’Administració de Justícia pot decidir l’assistència presencial dels compareixents que estimi necessaris.

Així mateix, es posa èmfasi en la necessitat d’adoptar mesures que assegurin que en l’ús de mètodes telemàtics es garanteixen els drets de totes les parts del procés i, especialment, el dret de defensa dels acusats i dels investigats en els procediments penals, en particular, el dret a l’assistència lletrada efectiva, a la interpretació i traducció i a la informació i accés als expedients judicials.

La modificació d’alguns aspectes de la llei de Seguretat Aèria en relació als incompliments de les normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris afectats per casos de denegació d’embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols; l’ampliació, fins el 30 d’abril de 2021, de la vacatio legis de la Llei 20/2011 de Registre Civil; o el compromís de presentar, en un termini de tres mesos, davant les comissions de Justícia de Congrés dels Diputats i del Senat, un estudi sobre les possibilitats i opcions legals d’incorporar la regla rebus sic stantibus. en el règim jurídic d’obligacions i contractes són altres de les novetats incloses en la Llei que es pot consultar tot seguit.

Ley 3/2020