Considerant que pot ser d’interès per als col·legiats, s’informa que el ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació publica periòdicament al seu portal web una llista actualitzada i completa de tots els traductors-intèrprets jurats que han estat nomenats per aquest ministeri, amb indicació de l’idioma o idiomes per a la traducció i interpretació de la qual han estat habilitats.

Llistat actualitzat a 2018.10.02.http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf