El dia 22 de maig, a les 12:00 hores, a les instal·lacions de l’ICAIB Palma, tindrà lloc la reunió territorial prèvia a l’Assemblea General de Mutualistes de la Mutualitat de l’Advocacia, la celebració de la qual està prevista per al dia 17 de juny a Madrid.

L’ordre del dia de la reunió és el següent:

1. Text dels assumptes l’aprovació dels quals es sotmetrà per la Junta de Govern a l’Assemblea General.

2. Elecció de 4 representants dels mutualistes en la pròxima Assemblea General que se celebrarà a Madrid el dia 17 de juny de 2017.

3. Precs i preguntes.

A fi de que els mutualistes puguin examinar la documentació relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia de l’Assemblea General, s’han enviat a cada Col·legi exemplars de la “Memòria 2016” i del “Document de Treball” que exposa el detall de els assumptes que han de ser objecte d’examen a l’Assemblea.

Les persones interessades a ser representants han de posar-se en contacte amb la delegada de la Mutualitat, Nieves Aleñar Feliu, a través del telèfon 971.714.819 o a l’adreça electrònica: nieves.alenyar@icaib.org.