El dia 16 de maig, a les 12:00 hores, a les instal·lacions de l’ICAIB Palma, tindrà lloc la reunió territorial prèvia a l’Assemblea General de Mutualistes de la Mutualitat de l’Advocacia, la celebració de la qual està prevista per al dia 25 de juny a Madrid.

Durant la reunió territorial prèvia s’informarà als mutualistes sobre els assumptes a tractar en l’Assemblea General i es procedirà a elegir els mutualistes que seran els seus representants en l’Assemblea General.

En concret, s’ha fixat el següent ordre del dia:

1. Text dels assumptes l’aprovació dels quals es sotmetrà per la Junta de Govern a l’Assemblea General.

2. Elecció de 4 representants dels mutualistes en la pròxima Assemblea General que tindrà lloc a Madrid el dia 25 juny 2016

3. Torn obert de paraules.

A fi de que els mutualistes puguin examinar la documentació relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia de l’Assemblea General, s’han enviat a cada Col·legi exemplars de la “Memòria 2015” i del “Document de Treball” que exposa el detall de els assumptes que han de ser objecte d’examen a l’Assemblea.

Les persones interessades a ser representants han de posar-se en contacte amb la delegada de la Mutualitat, Nieves Aleñar Feliu, a través del telèfon 971 714819 o a l’adreça de correu electrònic nieves.alenyar@icaib.org