La Comissió Mixta ICAIB-Lletrats de l’Administració de Justícia recorda la necessitat que en els escrits de tràmit s’identifiqui correctament el procediment, particularment quan hi ha peces separades, i s’enviïn telemàticament de manera correcta.

Així mateix, la Comissió recorda l’obligatorietat de catalogar de manera correcta tant els escrits com les demandes i la documentació adjunta, i recomana tenir present que cada escrit ha de contenir la petició concreta que s’hi formula i que cada document ha d’identificar el seu contingut.