S’informa que des de Policia han informat que per a la tramitació de NIES ja no s’admetran els models antics de sol·licitud EX15, sinó que únicament acceptaran el model actualment vigent, també EX15, que poden descarregar a l’enllaç web: https://www.icaib.org/abogados/servicios-icaib/nies/ i que s’han de presentar enterament emplenats (les dues pàgines de la sol·licitud més l’annex).

Així mateix, els recordem algunes qüestions relacionades amb la documentació a presentar:

Apud acta: la direcció superior de policia tornarà a acceptar el poder de representació o apud acta per al qual, com saben, seguirà sent necessària la personació del client i de l lletrat o lletrada a la seu de l’ICAIB.
Poder notarial general o especial: s’admetrà el poder general atorgat de client a lletrat sempre que en aquest document es faci constar específicament que el poder s’efectua també a efectes d’obtenció del Número d’Identificació d’Estranger.

En els casos en què el lletrat o lletrada necessiti el poder general per a altres gestions relacionades amb el seu client, podrà presentar a l’ICAIB, juntament amb el poder original, una fotocòpia d’aquest que serà confrontada en Policia per, després, poder retornar l’original a l’interessat.

Còpia simple notarial: hi ha el compromís d’acceptar la còpia simple notarial original sempre que aquesta vagi en paper timbrat del notari en qüestió (no seran vàlides impressions o fotocòpies).
Certificat notarial de compulsa: des Policia informen de la necessitat que la certificació notarial que indica que la còpia del passaport de l’estranger és exacta a l’original deu traduir-se al castellà (traducció jurada).

Tots els documents compulsats per notaris estrangers de països no comunitaris han d’estar postil·lats.

Finalment, els recordem que l’horari per a la presentació, per als col·legiats, de les sol·licituds de Nie a l’ICAIB Palma és de dilluns a dijous, de les 10.30 a les 13.30 hores. No obstant això, en els casos en què els lletrats necessitin realitzar la presentació apud acta amb el seu client en divendres, podran igualment personar-se a l’ICAIB de les 10.30 a les 13.30 hores.